رشتهمقطعواحد
پرستاري داخلي - جراحي

کارشناسی ارشد

واحد اروميه
واحد اصفهان - خوراسگان
واحد علوم پزشکي تهران
واحد کرمان
واحد نجف آباد
واحد يزد 

پرستاري
سلامت جامعه
کارشناسی ارشدواحد اصفهان - خوراسگان
واحد علوم پزشکي تهران
پرستاري
کودکان

کارشناسی ارشد

واحد اصفهان - خوراسگان
واحد علوم پزشکي تهران
روان پرستاري

کارشناسی ارشد

واحد اصفهان - خوراسگان
واحد علوم پزشکي تهران
پرستاري
مراقبت هاي ويژه

کارشناسی ارشد

واحد علوم پزشکي تهران
واحد يزد
مديريت
خدمات بهداشتي و درماني

کارشناسی ارشد

واحد الکترونيکي
واحد تهران جنوب واحد تهران شمال واحد ساري واحد شهرکرد واحد شيراز واحد علوم پزشکي تهران واحد علوم و تحقيقات
مديريت خدمات بهداشتي
و درماني

کارشناسی ارشد

واحد مرودشت
علوم بهداشتي در تغذيه

کارشناسی ارشد

واحد علوم
و تحقيقات
علوم تغذيه

کارشناسی ارشد

واحد علوم
و تحقيقات
علوم و صنايع غذايي
گرايش کنترل کيفي و بهداشتي

کارشناسی ارشد

واحد علوم
و تحقيقات
آموزش بهداشت و ارتقاء
سلامت

کارشناسی ارشد

واحد علوم
و تحقيقات
مهندسي بهداشت محيط

کارشناسی ارشد

واحد علوم
پزشکي تهران
بيوشيمي باليني

کارشناسی ارشد

واحد شاهرود

تماس با ما

  • تهران -  خیابان خواجه عبداله انصاری - خیابان  ابوذرغفاری  - کوچه هشتم -پلاک ۶
  • --------------------------------------------------------------
  • بغداد - کراده - مجتمع تجاری  فرحان

اتصل بنا

  • طهران-شارع خواجه انصاری-شارع ابوذرغفاری - الزقاق الثامن -رقم6
  • ------------------------------------------------------------------
  • بغداد - كراده خارج - ساحة الحرية باتجاه الكرادة

داخل(شارع السبع قصور ) - داخل فرحان مول

info@iranabroad.com

کلیه اطلاعات این سایت مربوط به ایران ابرود بوده در صورن کپی برداری پیگرد قانونی دارد.