علوم انسانی

دکتری

رشته
مقطع
زبان و ادبیات فارسی
دکتری
زبان و ادبیات فارسی – ادبیات عرفانی
دکتری
زبان و ادبیات فارسی – ادبیات غنایی
دکتری
ادبیات فرانسه
دکتری
فلسفه یونان و قرون وسطی
دکتری
فلسفه - فلسفه معاصر
دکتری
فلسفه - فلسفه عصر جدید
دکتری
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دکتری
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دکتری
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیا یی
دکتری
ژئومورفولوژی
دکتری
آب و هواشناسی
دکتری
تاریخ – تاری خ ایران بعد از اسلام
دکتری
تاریخ – تاریخ ایران بعد از اسلام
دکتری
جامعه شناسی - جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران
دکتری
جامعه شناسی -جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
دکتری
جامعه شناسی -جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
دکتری
علوم اقتصادی - اقتصاد مالی
دکتری
علوم اقتصادی - اقتصاد بیمه
دکتری
علوم اقتصادی - اقتصاد پولی
دکتری
علوم اقتصادی - اقتصاد اسلامی
دکتری
علوم اقتصادی - اقتصاد بخش عمومی
دکتری
علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی
دکتری
علوم اقتصادی - اقتصاد بین الملل
دکتری
علوم اقتصادی - اقتصاد شهری و منطقه ای
دکتری
علوم اقتصادی - اقتصاد منابع
دکتری
علوم اقتصادی - اقتصاد نهادگرا
دکتری
حقوق عمومی
دکتری
حقوق خصوصی
دکتری
کلام- کلام اسلامی
دکتری
فقه و مبا نی حقوق اسلامی
دکتری
برنامه ریزی درسی
دکتری
روانشناسی
دکتری
روانشناسی بالینی
دکتری
روانشناسی تربیتی
دکتری
علوم شناختی – علوم اعصاب شناختی – مغز و شناخت
دکتری
علوم شناختی – علوم اعصاب شناختی - رایانش و هوش مصنوعی
دکتری
مدیریت ورزشی
دکتری
فزیولوژی ورزشی
دکتری
رفتار حرکتی
دکتری

تماس با ما

  • تهران -  خیابان خواجه عبداله انصاری - خیابان  ابوذرغفاری  - کوچه هشتم -پلاک ۶
  • --------------------------------------------------------------
  • بغداد - کراده - مجتمع تجاری  فرحان

اتصل بنا

  • طهران-شارع خواجه انصاری-شارع ابوذرغفاری - الزقاق الثامن -رقم6
  • ------------------------------------------------------------------
  • بغداد - كراده خارج - ساحة الحرية باتجاه الكرادة

داخل(شارع السبع قصور ) - داخل فرحان مول

info@iranabroad.com

کلیه اطلاعات این سایت مربوط به ایران ابرود بوده در صورن کپی برداری پیگرد قانونی دارد.