کشاورزی

دکتری

رشته
مقطع
مهندسی مکانیک بیو سیستم – فناوری پس از برداشت
دکتری
مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراج ماش ی ی های کشاورزی
دکتری
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی- بازیافت و مدیریت پسماند
دکتری
علوم و مهندسی باغبانی – فزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبا نی
دکتری
علوم و مهندسی باغبانی– اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی
دکتری
علوم و مهندسی صنایع غذایی صنایع غذا یی
دکتری
علوم و مهندسی صنایع غذایی- شیمی مواد غذایی
دکتری
علوم و مهندسی صنایع غذایی- فناوری مواد غذایی
دکتری
علوم و مهندسی صنایع غذایی- زیست فناوری مواد غذایی
دکتری
اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
دکتری
اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی
دکتری
مدیریت منابع خاک - فزیک و حفاظت خاک
دکتری
مدیریت حاصل خیزی و زیست و فناوری_بیلوژی و بیوتکنولوژی خاک
دکتری
علوم دامی – فیزیووژِ دام و طیور
دکتری
علوم دامی – تغذیه دام
دکتری
علوم دامی - تغذیه طیور
دکتری
علوم دامی – ژنتیک و اصلاح دام و طیور
دکتری
علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی
دکتری
علوم و مهندسی آب – سازه‌های آبی
دکتری
علوم و مهندسی آب- منابع آب
دکتری
ژنتیک و به نژادی گیاهی
دکتری
آگروتکنولوژی – ف ی ییولوژی گیاهان زراعی
دکتری
آگروتکنولوژی – اکولوژی گیاهان زراعی
دکتری
بیو تکنولوژی کشاورزی
دکتری
توسعه کشاورزی
دکتری
حشره شناسی کشاورزی
دکتری
بیماری شناسی گیاهی
دکتری

تماس با ما

  • تهران -  خیابان خواجه عبداله انصاری - خیابان  ابوذرغفاری  - کوچه هشتم -پلاک ۶
  • --------------------------------------------------------------
  • بغداد - کراده - مجتمع تجاری  فرحان

اتصل بنا

  • طهران-شارع خواجه انصاری-شارع ابوذرغفاری - الزقاق الثامن -رقم6
  • ------------------------------------------------------------------
  • بغداد - كراده خارج - ساحة الحرية باتجاه الكرادة

داخل(شارع السبع قصور ) - داخل فرحان مول

info@iranabroad.com

کلیه اطلاعات این سایت مربوط به ایران ابرود بوده در صورن کپی برداری پیگرد قانونی دارد.