علوم انسانی

کارشناسی

رشته
مقطع
زبان وادبيات فارسی
کارشناسی
زبان وادبيات فرانسه
کارشناسی
فلسفه
کارشناسی
دبیری زبان وادبيات فارس
کارشناسی
زبان وادبيات ترکی آذری
کارشناسی
زبان فرانسه-ادبی
کارشناسی
فقه ومبا نی حقوق اسلا می
کارشناسی
اقتصاد
کارشناسی
جغرافيا
کارشناسی
تاریخ
کارشناسی
جغرافياى انسان واقتصادى
کارشناسی
جغرافياى طبيعى
کارشناسی
جغرافياوبرنامه ريزي شهرى
کارشناسی
زبان فرانسه
کارشناسی
علوم اجتماع- پژوهشگرى علوم اجتماعی
کارشناسی
جامعه شناس
کارشناسی
علوم اقتصادى - اقتصادنظرى
کارشناسی
علوم اقتصادي
کارشناسی
علوم اجتماعی-تعاون ورفاه اجتماع
کارشناسی
پژوهشگري اجتماعی
کارشناسی
ژئومورفولوژي
کارشناسی
سنجش ازدور وسيستمهاي اطلاعات جغرافياي
کارشناسی
جغرافياى طبيعى-ژئومورفولوژى
کارشناسی
علوم اقتصادى- اقتصادبازرگانی
کارشناسی
مديريت جهانگردي
کارشناسی
آب وهواشناسی
کارشناسی
مدیریت برنامه ریزی و آموزشی
کارشناسی
كتابدارى
کارشناسی
روانشناس - روانشناس بالینی
کارشناسی
علوم تربیتی _تکنولژی آموزشی
کارشناسی
دبیر تربیت بدنی
کارشناسی
تربيت بدنی
کارشناسی
علوم تربیتی
 
کارشناسی
علوم تربیتی _مدیریت آموزشی
کارشناسی
روانشناسی
کارشناسی
تربیت بدنی و علوم ورزشی همگانی
کارشناسی
تربیت بدنی علوم ورزشی و رفتار حرکتی
کارشناسی
تربیت بدنی علوم ورزشی و حرکات ورزشی
کارشناسی
تربیت بدنی بیو مکانیک ورزشی
کارشناسی
تربیت بدنی علوم ورزشی بیولوژی ورزشی
کارشناسی
کتابداری و اطلاع رسانی
کارشناسی
علم و اطلاعات دانش شناسی
کارشناسی
علوم ورزشی-علوم زیست ورزشی
کارشناسی
علوم ورزشی علوم انسانی ورزشی
کارشناسی
علوم ورزشی
کارشناسی
جغرافيا
کارشناسی

  تماس با ما

  • تهران -  خیابان خواجه عبداله انصاری - خیابان  ابوذرغفاری  - کوچه هشتم -پلاک ۶
  • --------------------------------------------------------------
  • بغداد - کراده - مجتمع تجاری  فرحان

  اتصل بنا

  • طهران-شارع خواجه انصاری-شارع ابوذرغفاری - الزقاق الثامن -رقم6
  • ------------------------------------------------------------------
  • بغداد - كراده خارج - ساحة الحرية باتجاه الكرادة

  داخل(شارع السبع قصور ) - داخل فرحان مول

  info@iranabroad.com

  کلیه اطلاعات این سایت مربوط به ایران ابرود بوده در صورن کپی برداری پیگرد قانونی دارد.