علوم انسانی

کارشناسی ارشد

رشته
مقطع
زبان و ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد
زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری
کارشناسی ارشد
زبانهای باستانی ایران
کارشناسی ارشد
فلسفه
کارشناسی ارشد
فلسفه گرایش تطبیقی
کارشناسی ارشد
آموزش زبان فرانسه
کارشناسی ارشد
زبان و ادبیات فرانسه
کارشناسی ارشد
فلسفه هنر
کارشناسی ارشد
تفسیروعلوم قرآن
کارشناسی ارشد
فقه و مبانی علوم انسانی
کارشناسی ارشد
فلسفه و کلام اسلامی
کارشناسی ارشد
کلام اسلامی
کارشناسی ارشد
فلسفه دین
کارشناسی ارشد
علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
کارشناسی ارشد
علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
کارشناسی ارشد
علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامی
کارشناسی ارشد
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیک
کارشناسی ارشد
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی
کارشناسی ارشد
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری
کارشناسی ارشد
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد شهری
کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی گرایش بازرکانی بین المللی
کارشناسی ارشد
مدیریت کسب وکار گرایش استراژی
کارشناسی ارشد
مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
کارشناسی ارشد
آب و هواشناسی گرایش تغییر اقلیم
کارشناسی ارشد
آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی محیطی
کارشناسی ارشد
ژئومورفولوژی گرایش ژئومورفولوژی و آمایش محیط
کارشناسی ارشد
جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری
کارشناسی ارشد
جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهری
کارشناسی ارشد
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش توسعه اقتصاد روستایی
کارشناسی ارشد
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی- فضایی
کارشناسی ارشد
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی
کارشناسی ارشد
برنامه ریزی آمایش سرزمین
کارشناسی ارشد
برنامه ریزی آمایش سرزمین
کارشناسی ارشد
طبیعت گردی(اکوتوریسم)
کارشناسی ارشد
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری گرایش گردشگری شهری
کارشناسی ارشد
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش سیستم اطلاعات جغرافیایی
کارشناسی ارشد
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیاین گرایش سنجش از دور
کارشناسی ارشد
برنامه ریزی شهری
کارشناسی ارشد
رفتارحرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی
کارشناسی ارشد
روانشناسی ورزشی
کارشناسی ارشد
فزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی
کارشناسی ارشد
بیومکانیک ورزشی
کارشناسی ارشد
مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی ورزشی
کارشناسی ارشد
مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی
کارشناسی ارشد
تاریخ گرایش تاریخ تشیع
کارشناسی ارشد
تاریخ گرایش تاریخ عمومی جهان
کارشناسی ارشد
جامعه شناسی
کارشناسی ارشد
حقوق دادرسی اداری
کارشناسی ارشد
علوم سیاسی
کارشناسی ارشد
برنامه ریزی درسی
کارشناسی ارشد
آموزش و بهسازی منابع انسانی
کارشناسی ارشد
علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات
کارشناسی ارشد
علم سنجی
کارشناسی ارشد
روانشناسی عمومی
کارشناسی ارشد
روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
کارشناسی ارشد
روانشناسی تربیتی
کارشناسی ارشد
علوم شناختی گرایش روانشناسی شناختی
کارشناسی ارشد

  تماس با ما

  • تهران -  خیابان خواجه عبداله انصاری - خیابان  ابوذرغفاری  - کوچه هشتم -پلاک ۶
  • --------------------------------------------------------------
  • بغداد - کراده - مجتمع تجاری  فرحان

  اتصل بنا

  • طهران-شارع خواجه انصاری-شارع ابوذرغفاری - الزقاق الثامن -رقم6
  • ------------------------------------------------------------------
  • بغداد - كراده خارج - ساحة الحرية باتجاه الكرادة

  داخل(شارع السبع قصور ) - داخل فرحان مول

  info@iranabroad.com

  کلیه اطلاعات این سایت مربوط به ایران ابرود بوده در صورن کپی برداری پیگرد قانونی دارد.