کشاورزی

کارشناسی ارشد

رشته
مقطع
علوم و مهندسی آب گرایش آبیاری و زهکشی
کارشناسی ارشد
علوم ومهندسی آب گرایش سازه‌های آبی
کارشناسی ارشد
علوم و مهندسی آب گرایش منابع آب
کارشناسی ارشد
ژنتیک و به نژادی گیاهی
کارشناسی ارشد
اگروتکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی
کارشناسی ارشد
اگرو تکنولوژی گرایش علوم علف های هرز
کارشناسی ارشد
اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
کارشناسی ارشد
اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیع و محیط زیست
کارشناسی ارشد
علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان دارویی
کارشناسی ارشد
علوم و مهندسی باغبانی گرایش تولید محصولات گلخانه ای
کارشناسی ارشد
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار گرایش ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیع
کارشناسی ارشد
ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار گرایش نوآوری و کارآفرینی کشاورزی
کارشناسی ارشد
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
کارشناسی ارشد
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیو تکنولوژی خاک
کارشناسی ارشد
مدیریت منابع خاک گرایش فزیک و حفاظت خاک
کارشناسی ارشد
مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضی
کارشناسی ارشد
علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح دام و طیور
کارشناسی ارشد
علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام و طیور
کارشناسی ارشد
علوم دامی گرایش تغذیه دام
کارشناسی ارشد
علوم دامی گرایش تغذیه طیور
کارشناسی ارشد
علوم و مهندسی صنایع غذاین گرایش صنایع غذایی
کارشناسی ارشد
علوم ومهندسی صنایع غذاین گرایش شیمی مواد غذایی
کارشناسی ارشد
علوم مهندسی صنایع غذاین گرایش زیست فناوری مواد غذایی
کارشناسی ارشد
علوم ومهندسی صنایع غذاین گرایش فناوری مواد غذایی
کارشناسی ارشد
حشره شناسی کشاورزی
کارشناسی ارشد
بیماری شناسی گیاهی
کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک بیو سیستم گرایش طراحی و ساخت
کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک بیو سیستم گرایش انرژی های تجدید پذیر
کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک بیو سیستم گرایش فناوری پس از برداشت
کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش مدیریت و تحلیل سامانه ها
کارشناسی ارشد
بیو تکنولوژی کشاورزی
کارشناسی ارشد
توسعه روستایی
کارشناسی ارشد
مهندسی فضای سبز
کارشناسی ارشد

تماس با ما

  • تهران -  خیابان خواجه عبداله انصاری - خیابان  ابوذرغفاری  - کوچه هشتم -پلاک ۶
  • --------------------------------------------------------------
  • بغداد - کراده - مجتمع تجاری  فرحان

اتصل بنا

  • طهران-شارع خواجه انصاری-شارع ابوذرغفاری - الزقاق الثامن -رقم6
  • ------------------------------------------------------------------
  • بغداد - كراده خارج - ساحة الحرية باتجاه الكرادة

داخل(شارع السبع قصور ) - داخل فرحان مول

info@iranabroad.com

کلیه اطلاعات این سایت مربوط به ایران ابرود بوده در صورن کپی برداری پیگرد قانونی دارد.