علوم انسانی

کارشناسی ارشد

رشته
مقطع
زبان وادبيات انگليسی
کارشناسی ارشد

آموزش زبان انگليسی

کارشناسی ارشد

مترجمی زبان فرانسه

کارشناسی ارشد

زبان و ادبيات فارسی

کارشناسی ارشد
مترجمی زبان
کارشناسی ارشد
مترجمی زبان عربی
کارشناسی ارشد
ادبيات عربی
کارشناسی ارشد
تاريخ - تاريخ اسلام
کارشناسی ارشد
تاريخ - تاريخ ايران اسلامی
کارشناسی ارشد
آموزش زبان فارسی به غيرفارسی
کارشناسی ارشد
زبان شناسی همگانی
کارشناسی ارشد
تاريخ و تمدن ملل اسلامي
کارشناسی ارشد
علوم قر آن و حديث
کارشناسی ارشد
فلسفه و كلام اسلامي
کارشناسی ارشد
اديان و عرفان
کارشناسی ارشد
فقه و مباني حقوق اسلامي
کارشناسی ارشد
رفتار حركتي- يادگيري و كنترل حركتي رفتار حركتي-رشدحركتي
 
کارشناسی ارشد
رفتار حركتي-آموزش تربيت بدني
کارشناسی ارشد
مديريت ورزشي - مديريت اماكن وتاسيسات ورزشي
کارشناسی ارشد
مديريت ورزشي - مديريت بازاريابي در ورزش
کارشناسی ارشد
مديريت ورزشي - مديريت راهبردي در سازمان هاي ورزشي
کارشناسی ارشد
فيزيولوژي ورزشي-فيزيولوژي ورزشي كاربردي
کارشناسی ارشد

فيزيولوژي ورزشي - فيزيولوژي فعاليت ورزشي  

کارشناسی ارشد
حسابداری
کارشناسی ارشد

حسابرسي

کارشناسی ارشد

مديريت بازرگاني -مديريت بازاريابي

کارشناسی ارشد

مديريت فناوري اطلاعات - سيستم هاي اطلاعات پيشرفته

کارشناسی ارشد

مديريت فناوري اطلاعات-كسب و كار الكترونيك

کارشناسی ارشد


مديريت مالي

کارشناسی ارشد

مديريت كسب و كارمديريت كسب و كار -رفتار سازماني و منابع انساني

کارشناسی ارشد

 

علوم اقتصادي - اقتصاد نظري

کارشناسی ارشد

 

علوم اقتصادي - برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي

کارشناسی ارشد

علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي و برنامه ريزي علوم

کارشناسی ارشد


اقتصادي- اقتصاد انرژي

کارشناسی ارشد

پژوهش علوم اجتماعي

کارشناسی ارشد

جامعه شناسي

کارشناسی ارشد

مطالعات زنان - زن وخانوادهمطالعات زنان-حقوق زن در اسلام

کارشناسی ارشد

برنامه ريزي درسي مديريت آموزشي

کارشناسی ارشد

تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش - تعليم و تربيت اسلامي

کارشناسی ارشد

مشاوره - مشاوره خانواده

کارشناسی ارشد

روان شناسي عمومي

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش شناسي -مديريت اطلاعات مطالعات آرشيوي

کارشناسی ارشد

روان شناسي تربيتي

کارشناسی ارشد

تماس با ما

  • تهران -  خیابان خواجه عبداله انصاری - خیابان  ابوذرغفاری  - کوچه هشتم -پلاک ۶
  • --------------------------------------------------------------
  • بغداد - کراده - مجتمع تجاری  فرحان

اتصل بنا

  • طهران-شارع خواجه انصاری-شارع ابوذرغفاری - الزقاق الثامن -رقم6
  • ------------------------------------------------------------------
  • بغداد - كراده خارج - ساحة الحرية باتجاه الكرادة

داخل(شارع السبع قصور ) - داخل فرحان مول

info@iranabroad.com

کلیه اطلاعات این سایت مربوط به ایران ابرود بوده در صورن کپی برداری پیگرد قانونی دارد.