علوم انسانی

دکتری

رشته
مقطع
زبان وادبيات انگليسی
دکتری
زبان و ادبيات فارسی
دکتری
زبان و ادبيات فارسی-ادبيات عرفانی
دکتری
زبان و ادبيات عربی
دکتری

تاريخ

دکتری

تاريخ- تاريخ اسلام

دکتری


تاريخ - تاريخ ايران بعد از اسلام

دکتری


زبان شناسی همگانی

دکتری


علوم قرآن و حديث

دکتری


حسابداري

دکتری

مديريت بازرگاني -مديريت بازاريابي

دکتری

 

علوم اقتصادي - اقتصاد پولي

دکتری


علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي

دکتری


علوم اقتصادي-اقتصاد سنجي

دکتری


جامعه شناسي - جامعه شناسي مسائل اجتماعي ايران

دکتری


برنامه ريزي درسي فلسفه تعليم و تربيت

دکتری


مشاوره

دکتری


روانشناسي

دکتری


علم اطلاعات و دانش شناسي -بازيابي اطلاعات و دانش

دکتری

روان شناسي تربيتي

دکتری

تماس با ما

  • تهران -  خیابان خواجه عبداله انصاری - خیابان  ابوذرغفاری  - کوچه هشتم -پلاک ۶
  • --------------------------------------------------------------
  • بغداد - کراده - مجتمع تجاری  فرحان

اتصل بنا

  • طهران-شارع خواجه انصاری-شارع ابوذرغفاری - الزقاق الثامن -رقم6
  • ------------------------------------------------------------------
  • بغداد - كراده خارج - ساحة الحرية باتجاه الكرادة

داخل(شارع السبع قصور ) - داخل فرحان مول

info@iranabroad.com

کلیه اطلاعات این سایت مربوط به ایران ابرود بوده در صورن کپی برداری پیگرد قانونی دارد.