دوره های مهارتی

About us

آموزشهای عالی فنی و حرفه ای ازجملۀ ابزارهای توسعه صنعتی و به تبع آن توانمندسازی اقتصادی است. این
نوع آموزشها با توجه به ماهیت منعطفِ منتج از ساختارهای اجتماعی ـ اقتصادی، تأثیر ویژهای در ظرفیت سازی
برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی در بازار کار دارد. مهارت که همان کاربرد دانش است؛ شامل توانایی انجام کارهای مربوط به یک
شغل در سطح حرفه ای متناسب با استانداردهای هر شغل ا ست.بر این اساس، به طورکلی منظور از کاربرد واژه آموزش همراه با صفت فنی یا مهارتی، نوع خاصی از آموزش است که هدف آن آمادهسازی افراد برای کار است که در نهایت باعث پیدایش قالب مهارتی در ذهن و تشـــخیص ابعاد رفتاری شـــخص گشـــته و موجباب برهم کنش های اجتماعی را فراهم می آورد.
آموزشهای عالی فنی و حرفه ای در ایران با الگوگیری از تجربیاب کشــورهای پیشــرو در این زمینه جهت تربیت حرفه ای و میانی نیروهای انسانی در ارتباط با نیازهای صنعت شکل گرفت. امروزه این آموزشها و پژوهش های ناظر بر آن، یکی از محورهای اســـاســـی در توســـعه همه جانبه به ویژه تحقق سیاستهای کلان اشتغالزایی در هر کشوری محسوب می شود. بدین منظور در راستای بهبود جایگاه آموزشهای مهارتی و فنی و حرفه ای در سـاختار نظام آموزشهای عالی ایران، دانشـگاه فنی و حرفه ای
به عنوان دانشگاه نسل سوم با رویکرد بازارگرایی و ایجاد شایستگی جهت تقویت الگوی خوداشتغالی شکل گرفت. دراین بین با مقایســه دورنمای دانشـــگاه فنی و حرفه ای با رویکرد دانشـــگاه های هم تراز در نظامهای آموزشی مدرن، تبلور این مو ضوع بارز است که هدف غایی ارائه آموزشهای مهارتی برای دانشجویان، ایجاد و تو سعه ارتباط عملی و شغلی با صنعت و بازیافت مباحث علمی و در کل دانش مطروحه با کاربردهای پاسخ دهنده در جامعه هدف و نیازهای بازار کار و متقاضیان می باشد.

تماس با ما

  • تهران -  خیابان خواجه عبداله انصاری - خیابان  ابوذرغفاری  - کوچه هشتم -پلاک ۶
  • --------------------------------------------------------------
  • بغداد - کراده - مجتمع تجاری  فرحان

اتصل بنا

  • طهران-شارع خواجه انصاری-شارع ابوذرغفاری - الزقاق الثامن -رقم6
  • ------------------------------------------------------------------
  • بغداد - كراده خارج - ساحة الحرية باتجاه الكرادة

داخل(شارع السبع قصور ) - داخل فرحان مول

info@iranabroad.com

کلیه اطلاعات این سایت مربوط به ایران ابرود بوده در صورن کپی برداری پیگرد قانونی دارد.