کارشناسی ارشد علوم انسانی

دانشگاه تهران

نام رشته
مقطع
زبان و ادبيات فارسي
کارشناسی ارشد
مترجمي زبان عربي
کارشناسی ارشد
باستان شناسي گرايش پيش از تاريخ ايران
کارشناسی ارشد
باستان شناسي گرايش دوران تاريخي ايران
کارشناسی ارشد
باستان شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسلامي ايران و سرزمين هاي ديگر
کارشناسی ارشد
علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي
کارشناسی ارشد
آسيب‌شناسي ورزشي و تمرينات اصلاحي گرايش آسيب‌شناسي ورزشي
کارشناسی ارشد
آسيب‌شناسي ورزشي و تمرينات اصلاحي گرايش تمرينات اصلاحي
کارشناسی ارشد
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي
کارشناسی ارشد
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تاسيسات ورزشي
کارشناسی ارشد
جغرافيا و برنامه ريزي شهري گرايش آمايش شهري
کارشناسی ارشد
حقوق جزا و جرم شناسي
کارشناسی ارشد
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي
کارشناسی ارشد
حقوق مالكيت فكري
کارشناسی ارشد
حقوق خصوصي
کارشناسی ارشد
حقوق نفت و گاز
کارشناسی ارشد
حقوق بين الملل
کارشناسی ارشد
روابط بين الملل
کارشناسی ارشد
بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي
کارشناسی ارشد
مديريت آموزشي
کارشناسی ارشد
روان شناسي باليني
کارشناسی ارشد
روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي
کارشناسی ارشد
آموزش زبان انگليسي
کارشناسی ارشد
زبان و ادبيات انگليسي
کارشناسی ارشد
توسعه محلي گرايش شهري
کارشناسی ارشد
برنامه ريزي رفاه اجتماعي
کارشناسی ارشد
كارآفريني گرايش كسب و كار جديد
کارشناسی ارشد
كارآفريني گرايش فناوري
کارشناسی ارشد
كارآفريني گرايش سازماني
کارشناسی ارشد
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي
کارشناسی ارشد
مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني
کارشناسی ارشد
حسابداري
کارشناسی ارشد
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
کارشناسی ارشد
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك
کارشناسی ارشد
مديريت رسانه
کارشناسی ارشد
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي
کارشناسی ارشد
مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي
کارشناسی ارشد
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني
کارشناسی ارشد
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات
کارشناسی ارشد
مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات
کارشناسی ارشد
مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري
کارشناسی ارشد
مديريت صنعتي گرايش مديريت زنجيره تامين
کارشناسی ارشد

تماس با ما

  • تهران -  خیابان خواجه عبداله انصاری - خیابان  ابوذرغفاری  - کوچه هشتم -پلاک ۶
  • --------------------------------------------------------------
  • بغداد - کراده - مجتمع تجاری  فرحان

اتصل بنا

  • طهران-شارع خواجه انصاری-شارع ابوذرغفاری -زقاق السادس -رقم۶
  • ------------------------------------------------------------------
  • بغداد - كراده خارج - ساحة الحرية باتجاه الكرادة

داخل(شارع السبع قصور ) - داخل فرحان مول

info@iranabroad.com

کلیه اطلاعات این سایت مربوط به ایران ابرود بوده در صورن کپی برداری پیگرد قانونی دارد.